Ημέρες Απομένουν

1st IPTO Innovation Challenge

Καλώς ήρθατε στο 1ο Πρόγραμμα Καινοτομίας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.!

01

Καινοτομία στην Συντήρηση Πυλώνων

Ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση φωτογραφιών με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης των μεταλλικών μερών των πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Διεύθυνση Εφαρμογής

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Η διάβρωση σε μεταλλικούς πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής τους ενώ ενέχει σημαντικούς λειτουργικούς κινδύνους, όπως:

 • Δομική Αδυναμία
 • Κίνδυνοι Ηλεκτρικής Ασφάλειας
 • Μειωμένη Αποτελεσματικότητα Γείωσης

 

Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της κατάστασης της υγείας καθώς και ο εντοπισμός προβλημάτων προς επισκευή του εκτεταμένου δικτύου πυλώνων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον ΑΔΜΗΕ. Η καταγραφή της κατάστασης με τη χρήση των εναέριων μέσων από τον ΑΔΜΗΕ έχει συμβάλει σημαντικά στην διαδικασία αυτή.

Ο ΑΔΜΗΕ επιθυμεί τη διερεύνηση υιοθέτησης εργαλείων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, για τη μείωση του χρόνου συγκέντρωσης και διαχείρισης σημαντικού όγκου δεδομένων καθώς και για την ψηφιοποίηση των παγίων. Συνοψίζοντας τους στόχους της πρόκλησης αυτής για τον ΑΔΜΗΕ: 

 • Ψηφιοποίηση της διαδικασίας συντήρησης των πυλώνων 
 • Ελαχιστοποίηση των διακοπών ισχύος και χρόνου μη-λειτουργίας 
 • Βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων για τη συντήρηση του συστήματος 

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εργαλείου λογισμικού για τον εντοπισμό και την εκτίμηση του βαθμού και την καταγραφή των σημείων διάβρωσης σε μεταλλικά στοιχεία των πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το τεχνολογικό επίπεδο ωριμότητας αυτής της εφαρμογής ύστερα από 6 μήνες υλοποίησης αναμένεται σε TRL-5/6. 

Η εφαρμογή θα προσφέρει κατ’ ελάχιστον τα εξής : 

 • Ανάλυση φωτογραφιών (πχ μέσω αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης)  
 • Αξιολόγηση των φωτογραφιών (πχ μέσω εκπαίδευσης αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης) 
 • Αυτόματη ψηφιακή έκδοση αναφοράς σημείων διάβρωσης πυλώνα (Μητρώο πυλώνα) 

Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση: 

 • Εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων, στατιστικές μεθόδους και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, οικειότητα με σετ δεδομένων εκπαίδευσης, ανάπτυξη μοντέλων και βελτιστοποίηση για κατηγοριοποίηση ακριβείας.  

Data set φωτογραφιών συνοδευόμενες από τις σχετικές με την διάβρωση πληροφορίες.

Θα καθοριστεί κατά την διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας ανάπτυξης του λειτουργικού πρωτοτύπου.

Φάση Α: Περίοδος υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων 

Φάση Β: Υλοποίηση λειτουργικού πρωτότυπου σε 06 μήνες 

02

Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Εκπαίδευση προσωπικού για εργασία στο πεδίο υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (VR).

Διεύθυνση Εφαρμογής

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Η αποδοτικότερη εκπαίδευση του νέου τεχνικού προσωπικού στα στοιχεία εξοπλισμού ενός υποσταθμού  καθώς και στην ασφαλή προσέγγιση και κίνηση εντός αυτού με νέες μεθόδους και τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα (VR) αποτελεί προτεραιότητα για τον ΑΔΜΗΕ. Με την χρήση ρεαλιστικών προσομοιώσεων, παραμετροποιημένων σεναρίων και εξάσκηση η εκπαίδευση μέσω VR ενισχύει την εμπέδωση θεμάτων ασφάλειας, την ετοιμότητα και τη συνολική ικανότητα του προσωπικού πεδίου, μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες ατυχημάτων και προωθεί ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον. 

Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι η παροχή τεχνικής κατάρτισης υψηλών προδιαγραφών σε νέους εργαζόμενους καθώς και η διαρκής εκπαίδευση σε νέες και υφιστάμενες τεχνολογίες. Η ίδρυση του νέου Εκπαιδευτικού Κέντρου αποσκοπεί στη διατήρηση και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας του τεχνικού προσωπικού. Συνοψίζοντας τους στόχους της πρόκλησης αυτής για τον ΑΔΜΗΕ, η υιοθέτηση τέτοιων νέων μεθόδων εκπαίδευσης θα οδηγήσει σε: 

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας εκπαίδευσης του προσωπικού  
 • Βελτίωση της εκπαίδευσης των μέτρων και της αντίληψης ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος  
 • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου εκπαίδευσης με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων  

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην κατάθεση προτάσεων για την υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας (VR) που αφορά στην εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού για εργασία στο πεδίο και συγκεκριμένα σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το τεχνολογικό επίπεδο ωριμότητας αυτής της εφαρμογής ύστερα από 6 μήνες υλοποίησης αναμένεται σε TRL-5/6. 

Η εφαρμογή θα προσφέρει κατ’ ελάχιστον τα εξής : 

 • Εκπαίδευση στα στοιχεία εξοπλισμού και της λειτουργικότητας τους σε ένα εικονικό υποσταθμό (walk through) . 
 • Εκπαίδευση στις διαδικασίες ασφαλούς πρόσβασης σε υποσταθμό. Είσοδος – έξοδος εξοπλισμός ασφαλείας. 
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών VR κατά προτίμηση σε θέματα εκπαίδευσης ή προσομοιώσεων 
 • Δυνατότητες σχεδιασμού προσομοιώσεων 3D για περιβάλλον υποσταθμού καθώς και προσαρμογής/παραμετροποίησης για τυπικά σχέδια υποσταθμών και εξοπλισμού. 
 • Συμβατότητα με διαφορετικές συσκευές VR συμπεριλαμβανομένου (αλλά όχι μόνο) VR headsets, ελεγκτές κίνησης και συσκευής απτικής ανάδρασης καθώς και μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών 
 • Ενσωμάτωση στοιχείων αλληλεπίδρασης για την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων 

Διαδικασίες ασφαλούς πρόσβασης σε Υποσταθμούς και δεδομένα τυπικού εξοπλισμού ενός Υποσταθμού 

Θα καθοριστεί κατά την διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας ανάπτυξης του λειτουργικού πρωτότυπου 

Φάση Α: Περίοδος υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων 

Φάση Β: Υλοποίηση λειτουργικού πρωτότυπου σε 06 μήνες