Προγράμματα & Horizons

Περιγραφή

Στον ΑΔΜΗΕ πιστεύουμε στη μετασχηματιστική δύναμη της συνεργασίας για να οδηγήσουμε τον τομέα της Μεταφοράς Ενέργειας σε ένα βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον. Τα προγράμματα και τα Horizons στα οποία συμμετέχουμε, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες συνεργασίας, υλοποιούνται για να φέρουν σε επαφή ΜμΕ και μεγάλες εταιρείες, καινοτόμα εργαστήρια και φορείς για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις σημερινές ενεργειακές προκλήσεις και να διαμορφώσουμε τις λύσεις του αύριο.

Για ποιον είναι

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα απευθύνεται σε

Δημιουργήστε μαζί μας το Σύστημα Μεταφοράς του "Αύριο"

Προτείνετε τις λύσεις σας στις σύγχρονες προκλήσεις του ΑΔΜΗΕ μέσα από τη συμμετοχή σας σε ευρωπαϊκά προγράμματα μαζί μας.

Αυτή είναι η ευκαιρία να επιλύσετε τις σύγχρονες προκλήσεις του Συστήματος Μεταφορά Ενέργειας μέσω της συνεργασίας μαζί μας με την ήδη υφιστάμενη λύση και εμπειρία σας που μπορείτε να προσφέρετε.

Από την έρευνα στην αγορά

Αξιοποιήστε και αναβαθμίστε τα ερευνητικά σας αποτελέσματα και βρείτε εφαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογίες που αναπτύσσετε συμμετέχοντας μαζί μας σε ερευνητικά προγράμματα.

Αυτή είναι η ευκαιρία να μετουσιώσετε την έρευνά σας από τον εργαστηριακό πάγκο, σε μία πραγματική εφαρμογή στην αγορά της Μεταφοράς της Ενέργειας.

Οι Πυλώνες Καινοτομίας

Έχουμε εντοπίσει τέσσερις βασικούς πυλώνες στους οποίους επικεντρωνόμαστε για να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία και να εξελίσσουμε τις δραστηριότητές μας. Ο Κόμβος Καινοτομίας συμμετέχει σε ένα σύνολο από προγράμματα που εξειδικεύουν την δραστηριότητά μας επάνω σε συγκεκριμένες προκλήσεις που αφορούν τους Πυλώνες αυτούς.

Ο Κόμβος Καινοτομίας του ΑΔΜΗΕ προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στους παρακάτω πυλώνες: 

Αναζητούμε νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση διαχείρισης και συντήρησης παγίων του Συστήματος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του Συστήματος Μεταφοράς στοχεύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και τη διάχυση νέων τεχνολογιών. 

Επιδιώκουμε την συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστήματος για την ενίσχυση αγοράς και την αντιμετώπιση συμφόρησης δικτύου, προωθώντας παράλληλα την εξέλιξη σε υβριδικό AC/DC Σύστημα Μεταφοράς.

Διανύοντας την επανάσταση της ψηφιακής εποχής, βρίσκονται στο επίκεντρο ζητήματα όπως κυβερνοασφάλεια, διαλειτουργικότητα και διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων ενισχύουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του Δικτύου Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιδιώκουμε την ενσωμάτωση του αναδυόμενου οικοσυστήματος ευελιξίας και την εφαρμογή και δοκιμή νέων μοντέλων αγοράς στον ενεργειακό τομέα για την ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα του ΣΗΕ, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή αυτοπαραγωγών και καταναλωτών, έχοντας όμως ως στόχο την επίτευξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Ενδεικτικά έργα

Πρόταση Συνεργασίας