Υποδομές & Διαχείριση Παγίων

Η διαχείριση υποδομών και παγίων στο πλαίσιο λειτουργίας ενός Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη συντήρηση και τη βελτιστοποίηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, όπως γραμμές μεταφοράς, υποσταθμούς και άλλα στοιχεία του δικτύου. Οι προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα συχνά σχετίζονται με τη γήρανση των υπαρχόντων υποδομών, απαιτώντας αποτελεσματικές στρατηγικές για συντήρηση και αναβαθμίσεις. Επιπλέον, η ενσωμάτωση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας δημιουργεί προκλήσεις στον σχεδιασμό του δικτύου και τον σχεδιασμό της χωρητικότητας. Οι καινοτομίες σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών παρακολούθησης, όπως drones, αισθητήρες και ψηφιακά δίδυμα για την εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο των συνθηκών. Η προβλεπτική συντήρηση μέσω ανάλυσης δεδομένων και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα της βελτιστοποίησης της απόδοσης των παγίων, της μείωσης του χρόνου εκτός λειτουργίας και την επέκταση του χρόνου ζωής των κρίσιμων υποδομών.

Διαχείριση και συντήρηση των παγίων του Συστήματος

Διερεύνηση νέων τεχνολογιών και υπολογιστικών μεθόδων (αισθητήρων, ψηφιακών διδύμων, ρομποτικής ή επιθεώρησης με drone, ανάλυσης δεδομένων κλπ.) για την βελτίωση της λειτουργίας και της συντήρησης τους.

Ανθεκτικότητα Συστήματος μεταφοράς

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών με γνώμονα την προσαρμογή και θωράκιση του Συστήματος μεταφοράς έναντι των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής.

Εκπαίδευση και διάχυση νέων τεχνολογιών

Η διερεύνηση εισαγωγής νέων τεχνολογιών για την διαχείριση των παγίων συνδέεται άρρηκτα με την συμβολή στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού. Για τον σκοπό αυτό επιλέγεται μια αποκεντρωμένη προσέγγιση για την διάχυση των πηγών γνώσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων

Συνεργαστείτε μαζί μας

Είμαστε ανοιχτοί σε συνέργειες με διαφορετικούς εταίρους από διάφορους κλάδους, ανεξάρτητα από το αν είστε νεοφυής επιχείρηση, ερευνητικό ινστιτούτο, εταιρεία ή άλλου είδους οργανισμός.