Διαχείριση Αγοράς & Ευελιξία

Η διαχείριση της αγοράς και η ευελιξία περιλαμβάνουν τον συντονισμό των αγορών ενέργειας, τη βέλτιστη χρήση των πόρων και τη διευκόλυνση μηχανισμών ευελιξίας για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν τη διαχείριση της μεταβλητότητας των ΑΠΕ, την διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων των αγορών και τη διασφάλιση δίκαιων και διαφανών πρακτικών αγοράς. Οι καινοτομίες σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συναλλακτικών συστημάτων ενέργειας όπου η τεχνολογία blockchain διευκολύνει ασφαλείς και αποκεντρωμένες ενεργειακές συναλλαγές. Προηγμένες πλατφόρμες αγοράς με μοντέλα τιμολόγησης σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν την αποτελεσματική εμπορία ενέργειας, ενώ προγράμματα διαχείρισης της ζήτησης ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να συμμετέχουν στην εξισορρόπηση του δικτύου. Η ενσωμάτωση αγορών ευελιξίας και η χρήση εικονικών εργοστασίων ενέργειας (virtual power plants) προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση της διαχείρισης αγοράς και την προσαρμογή στη δυναμική φύση των μοντέρνων ενεργειακών συστημάτων.

Ενσωμάτωση του αναδυόμενου οικοσυστήματος ευελιξίας

Ο εξηλεκτρισμός των διαφορετικών τομέων της οικονομίας (Μεταφορές, Θέρμανση, Υδρογόνο) δημιουργεί ανάγκες πρόσβασης στην αγορά νέων τεχνολογιών όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αποθήκες υδρογόνου κτλ. Στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας του μέλλοντος απαιτούνται μεγάλες εφεδρείες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού των ΑΠΕ καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Εφαρμογή και δοκιμή νέων μοντέλων αγοράς

Η δοκιμή νέων, συμμετοχικών μοντέλων αγορών στον ενεργειακό τομέα, μπορεί να επιφέρει αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. H νέα αυτή συνθήκη ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αυτοπαραγωγών και καταναλωτών καθώς και τη συνεργασία των Διαχειριστών.

Πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Η διαθεσιμότητα των νέων τεχνολογιών παροχής ευελιξίας σε διασυνοριακό επίπεδο έχει ως προϋπόθεση την προσαρμογή και εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη νέων εργαλείων και κοινών αρχιτεκτονικών καθώς και την ενσωμάτωση τους σε κατάλληλες πλατφόρμες διαχείρισης ευελιξίας.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Είμαστε ανοιχτοί σε συνέργειες με διαφορετικούς εταίρους από διάφορους κλάδους, ανεξάρτητα από το αν είστε νεοφυής επιχείρηση, ερευνητικό ινστιτούτο, εταιρεία ή άλλου είδους οργανισμός.