Λειτουργία Συστήματος

Οι λειτουργίες του συστήματος βρίσκονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων των Διαχειριστή, περιλαμβάνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του συστήματος μεταφοράς. Οι προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα συνδέονται συχνά με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του δικτύου λόγω της ενσωμάτωσης ΑΠΕ, την μεταβλητότητα της ζήτησης και την ανάγκη για ανθεκτικότητα του δικτύου. Οι καινοτομίες στη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τεχνολογιών έξυπνων δικτύων, αυτοματοποίηση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για αναλύσεις προβλέψεων. Η υλοποίηση αναλύσεων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει την καλύτερη λήψη αποφάσεων, ενώ η αυτοματοποίηση του δικτύου εξασφαλίζει ταχύτερες αντιδράσεις σε διαταραχές του. Η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών όπως συγχρο-φάσορες και συστήματα Wide-Area Monitoring and Control (WAMC), ενισχύουν την επίγνωση της κατάστασης του συστήματος και βελτιώνουν την γενικότερη αξιοπιστία της λειτουργίας του.

Συνεργασία Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής

Η συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά και την αποκάλυψη διαθέσιμων πόρων διεσπαρμένης ευελιξίας. Οι προϋποθέσεις για ένα αποδοτικό πλαίσιο συντονισμού των διαφόρων πλατφορμών με ασφαλή και κατάλληλα πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων αποτελούν θέματα ανάπτυξης.

Συμφόρηση δικτύου

Η επίτευξη του στόχου της μεγαλύτερης ενσωμάτωσης των ΑΠΕ συνοδεύεται με αυξημένη πιθανότητα συμφόρησης σε τμήματα του Συστήματος. Η χρήση τεχνολογιών δικτύου (όπως Dynamic Line Rating, PMUs, Power Flow Controllers) η δυνατότητα παροχής επικουρικών υπηρεσιών από συστήματα μπαταριών καθώς και η βελτιωμένη πρόβλεψη της παραγωγής από ΑΠΕ εξετάζονται από τον ΑΔΜΗΕ.

Υβριδικά Συστήματα μεταφοράς AC/DC

Η επέκταση του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς θα οδηγήσει σε ένα υβριδικό AC/DC Σύστημα μεταφοράς η λειτουργία και ευστάθεια του οποίου χρειάζεται να μελετηθεί με την ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Είμαστε ανοιχτοί σε συνέργειες με διαφορετικούς εταίρους από διάφορους κλάδους, ανεξάρτητα από το αν είστε νεοφυής επιχείρηση, ερευνητικό ινστιτούτο, εταιρεία ή άλλου είδους οργανισμός.